Στο ποσό των 2.774,70€ ορίστηκε η αποζημίωση για την απώλεια εισοδημάτων 47 ημερών φυσιοθεραπευτή που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα.

Ο φυσιοθεραπευτής κρίθηκε από την Υπηρεσία του ανίκανος για εργασία για χρονικό διάστημα 47 ημερών λόγω του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα.

Κρίσιμα στοιχεία για την αξίωση αποζημίωσης του φυσιοθεραπευτή για απώλεια εισοδημάτων ήταν αφενός οι αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής που τον έκριναν ανίκανο για εργασία λόγω του τραυματισμού από το τροχαίο ατύχημα , αφετέρου οι αποδοχές που λάμβανε πριν το τροχαίο ατύχημα.

Ας δούμε το τμήμα της δικαστικής απόφασης που επιδικάζει στο φυσιοθεραπευτή το ποσό των 2.774,70€ ως αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα:

«Αποδείχθηκε ακόμη ότι πριν από το ατύχημα ο ενάγων εργαζόταν ως φυσικοθεραπευτής στο νομικό πρόσωπο του Δήμου …. με την επωνυμία «……». Δυνάμει των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής και των αποφάσεων αντίστοιχα του Δημάρχου – Προέδρου του ανωτέρω νομικού προσώπου του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια για χρονικό διάστημα 47 ημερών κατά το οποίο ήταν ανίκανος προς εργασία.

Όπως προκύπτει από την βεβαίωση του νομικού προσώπου του Δήμου …. με την επωνυμία «……», που ήταν ο εργοδότης του ενάγοντα φυσιοθεραπευτή, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενάγων έλαβε αναρρωτική άδεια οι μεικτές αποδοχές του ήταν 2.774,70€ ενώ για το ίδιο διάστημα δεν του χορηγήθηκε κανένα επίδομα καθώς δεν προβλέπεται από τον ασφαλιστικό του οργανισμό ΟΠΑΔ (βλ. τη σχετική βεβαίωση από τον ανωτέρω ασφαλιστικό οργανισμό).

Επομένως ο ενάγων λόγω του τραυματισμού του απώλεσε τις αποδοχές, τις οποίες, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, θα λάμβανε, εάν δεν μεσολαβούσε το ένδικο τροχαίο ατύχημα, οι οποίες (αποδοχές) θα ανέρχονταν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στο ποσό των 2.774,70€«.

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων ασφαλιστικού σύμβουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος , αποζημίωση εισοδημάτων χειριστή ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop και αποζημίωση εισοδημάτων εργάτη λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα .

Σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων από τροχαίο ατύχημα ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο φυσιοθεραπευτής που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα αποζημιώθηκε με το ποσό των 2.774,70€ για απώλεια εισοδημάτων 47 ημερών.