Πώς αποζημιώνεται ασφαλιστικός σύμβουλος για την απώλεια των εισοδημάτων  του λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν εργάστηκε για 5 μήνες μέχρι να αποθεραπευτεί πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα. Όλο αυτό το διάστημα ήταν προφανώς ανίκανος για εργασία.

Η αποζημίωση για τα απολεσθέντα εισοδήματά του υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των προμηθειών που λάμβανε από τις ασφάλειες που πραγματοποιούσε. Ας δούμε τη δικαστική απόφαση στο σημείο που αναφέρεται στην αποζημίωση του ασφαλιστικού συμβούλου για την απώλεια των εισοδημάτων του λόγω του τροχαίου ατυχήματος:

Από την ….. και για πέντε μήνες ο ενάγων ήταν ανίκανος για εργασία, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και απείχε από την εργασία του ως ασφαλιστικός σύμβουλος στον ασφαλιστικό πράκτορα …. και στην ανώνυμη εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης με την επωνυμία «…..».

Απώλεσε εισοδήματα ποσού (5 μήνες Χ 690,90€=) 3.454,50€, όπως αποδεικνύεται από τις από …. και …. αντίστοιχες εκκαθαρίσεις προμηθειών των ανωτέρω εργοδοτών του, από τις οποίες προκύπτει ότι ο ανωτέρω μέσος όρος των καθαρών αποδοχών του μηνιαίως (πρβλ και εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους), έναντι των οποίων δεν έλαβε το οποιοδήποτε ποσό από τον ασφαλιστικό του φορέα (βλ. την με αριθ. πρωί. …. βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.).

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης διαφυγόντων εισοδημάτων βοηθού εργοδηγού και απώλειας ημερομισθίων σερβιτόρου που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα και ήταν ανίκανοι για εργασία για κάποιο διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους.
Χρειάζεστε δικηγόρο ειδικό για τροχαία ατυχήματα ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα και εφόσον κατέστη ανίκανος για εργασία ο ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται αποζημίωση  εισοδημάτων για τις προμήθειες που απώλεσε.