Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας ασύμφορης προς επισκευή λόγω των ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα από το τροχαίο ατύχημα;

Περίπτωση ασύμφορης επισκευής μοτοσικλέτας υπάρχει όταν το πιθανό κόστος για την αγορά των ανταλλακτικών και για τις εργασίες επισκευής της μοτοσικλέτας είναι αντίστοιχο με την εμπορική αξία που είχε η μοτοσικλέτα πριν το τροχαίο ατύχημα.

Σε μία τέτοια περίπτωση ο νόμος ορίζει ότι η αποζημίωση του ιδιοκτήτη μοτοσικλέτας ασύμφορης προς επισκευή θα υπολογιστεί με βάση την εμπορική αξία που είχε η μοτοσικλέτα πριν το τροχαίο ατύχημα και όχι με βάση το κόστος επισκευής της, η οποία κατά το νόμο θεωρείται πλέον «ασύμφορη επισκευή». Από την αποζημίωση θα αφαιρεθούν τα «σώστρα», δηλαδή η όποια αξία έχει η ανεπισκεύαστη μοτοσικλέτα ως «τρακαρισμένη».

Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο η μοτοσικλέτα που είναι ασύμφορη προς επισκευή θεωρείται ότι έχει υποστεί ολική καταστροφή από οικονομική άποψη. Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας εξομοιώνεται με την περίπτωση της αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους .

Ας δούμε απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που έκρινε ότι η μοτοσικλέτα ήταν ασύμφορη προς επισκευή και επιδίκασε στον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη:

«Αποδείχθηκε ότι η υπ’ αριθ. κυκλοφορίας … δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του ενάγοντος, μάρκας …, τύπου …, κυλινδρισμού … κ.ε., κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις …

Ενόψει της παλαιότητάς της, η κατά τον χρόνο του ενδίκου ατυχήματος εμπορική αξία της μοτοσικλέτας ανερχόταν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 2.500,00 ευρώ.

Λόγω της σύγκρουσης υπέστη ζημίες στο εμπρόσθιο και πλάγιο δεξιό μέρος της (σκελετός, τιμόνι, πιρούνι, εξάτμιση, βάση, ανεμοθώρακας, καπάκια, φανός, φανάρι, μασπιέ, αντλία φρένου κ.λπ.), με αποτέλεσμα το κόστος αποκατάστασης των ζημιών της, ήτοι αγορά ανταλλακτικών και εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να συνυπολογισθεί και η εμπορική υπαξία της μοτοσικλέτας λόγω των βλαβών που υπέστη, οι οποίες θα είναι ορατές σε οποιονδήποτε υποψήφιο αγοραστή ακόμα και μετά την έντεχνη επισκευή της, να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.885,54 ευρώ για την αγορά ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και στο ποσό των 744,00 ευρώ για την αμοιβή για εργασίες αποκατάστασης, ήτοι συνολικά στο ποσό των (3.885,54 + 744,00=) 4.629,54 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ την εμπορική αξία της μοτοσικλέτας.

Συνεπώς, πρόκειται περί ολοσχερούς καταστροφής της εν λόγω μοτοσικλέτας υπό την οικονομική του όρου έννοια. Κατόπιν τούτου, η αντίστοιχη ζημία του ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό της αξίας που η μοτοσικλέτα αυτή είχε κατά το χρόνο πριν την επίδικη σύγκρουση, δηλαδή στο ποσό των 2.500,00 ευρώ, την οποία υποχρεούνται να του καταβάλει ως αποζημίωση συνδεόμενη αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία που είχε ασφαλισμένο το ζημιογόνο όχημα με έγκυρη σύμβαση ασφάλισης.»

Σε άλλες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει την αξίωση αποζημίωσης των υλικών ζημιών μοτοσικλέτας πριν την επισκευή της και την αξίωση αποζημίωσης για τη μείωση της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας που προκλήθηκε εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.
Μπορείτε, αν θέλετε, να πατήσετε το σύνδεσμο που ακολουθεί για να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για ζητήματα σχετικά με την αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχήματος με μοτοσικλέτα που τυχόν σας απασχολούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εμπορική αξία της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο ατύχημα αποτελεί την βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ιδιοκτήτη μοτοσικλέτας ασύμφορης προς επισκευή.