Σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο ατύχημα δημιούργησε αυξημένες ανάγκες φροντίδας και περιποίησης του θύματος  για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Το σχετικό βάρος  της περιποίησης του τραυματία επωμίστηκε εκ των πραγμάτων η οικογένεια  του θύματος του τροχαίου ατυχήματος. Ελάχιστοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν οικιακή βοηθό ή και αποκλειστική νοσοκόμα.

Συνήθως μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό το ρόλο της οικιακής βοηθού και της αποκλειστικής νοσοκόμας για την περιποίηση και τη φροντίδα του τραυματία θα αναλάβει να εκτελέσει η σύζυγος του θύματος, παρότι δεν έχει ειδικές γνώσεις νοσηλευτικής ή σχετική εμπειρία.

Τα δικαστήρια προσαρμοζόμενα σε αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα αναγνωρίζουν στις  περιπτώσεις αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του τραυματία από το τροχαίο ατύχημα για τις υπηρεσίες που έλαβε από τη σύζυγό του ή τα άλλα μέλη της οικογένειάς του που αναγκάστηκαν να  εκτελέσουν καθήκοντα οικιακής βοηθού ή αποκλειστικής νοσοκόμας χωρίς φυσικά να διαθέτουν ειδικές γνώσεις νοσηλευτικής.

Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα από μια δικαστική απόφαση που αντιμετωπίζει περίπτωση αποζημίωσης για υπηρεσίες τρίτου προσώπου που παρείχε στον τραυματία η σύζυγός του επί πέντε  μήνες :

Από  τις προσκομιζόμενες από τον ενάγοντα ιατρικές βεβαιώσεις προκύπτει πράγματι ότι αυτός, λόγω των σωματικών κακώσεων που υπέστη κατά το επίδικο ατύχημα, αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα κινητικότητας, τα οποία καθιστούσαν δυσχερέστατη την αυτοεξυπηρέτηση του, καθόσον έπρεπε να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε κλινοστατισμό.

Τέτοια ανάγκη συγκεκριμένα υφίστατο για ένα 5ωρο ημερησίως, λόγω της αδυναμίας του ενάγοντα για αυτοεξυπηρέτηση, καθόσον αυτός είχε ανάγκη από τη φροντίδα, την ψυχολογική στήριξη και την περιποίηση ενός προσώπου, ρόλο που ανέλαβε η σύζυγος του, η οποία προσέφερε σ’ αυτόν πρόσθετες υπηρεσίες αποκλειστικού νοσοκόμου – βοηθού, φροντίζοντας για τη διατροφή του, την προσωπική υγιεινή και παράλληλα την ψυχολογική υποστήριξη του, και του παρείχε γενικά αυξημένες περιποιήσεις και φροντίδες για την αποκατάσταση της υγείας του, ασχολούμενη πλέον αποκλειστικά μ’ αυτόν, κατά το χρόνο που βρισκόταν πλάι του, με υπερένταση των προσπαθειών της και σε βάρος άλλων απασχολήσεων της.

Με δεδομένο λοιπόν ότι ένας οικιακός βοηθός – νοσοκόμος, απασχολούμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας επί δώρο, λαμβάνει αμοιβή τουλάχιστον 450 ευρώ μηνιαίως, οι εναγόμενοι οφείλουν στον ενάγοντα αντίστοιχη αποζημίωση ποσού (5 μηνών χ 450 ευρώ =) 2.250 ευρώ, αποτιμώμενο σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, με βάση την αμοιβή που θα καταβαλλόταν από τον ενάγοντα σε μη οικόσιτο βοηθό για τις αντίστοιχες υπηρεσίες κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι αυτός δεν υποβλήθηκε πράγματι σε τέτοια δαπάνη, λαμβανομένης υπόψη της βαθύτατης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα και των συνεπειών που αυτή έχει στη διαμόρφωση στην αγορά των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του ότι οι παρασχεθείσες από το ανωτέρω πρόσωπο και αναγκαίες στον ενάγοντα υπηρεσίες δεν ήταν αυτές προσώπου με ειδικές γνώσεις και εμπειρία.

Λαμβανομένης υπόψη και της αδυναμίας του ενάγοντα να συνδράμει την οικογένεια του στις καθημερινές εργασίες και ανάγκες της (καθαριότητα οικίας, αγορές σούπερ – μάρκετ κ.λπ.)., η συνολική υποχρέωση των εναγομένων προς αποζημίωση του ενάγοντος από την ανωτέρω αιτία (πλασματική δαπάνη οικιακού βοηθού) ανέρχεται στο ποσό των 2.250 ευρώ.

Παλαιότερα είχαμε δει αποφάσεις που επιδίκασαν αποζημίωση μετά από τροχαίο ατύχημα σε τραυματία που φρόντιζε η μητέρα του καθώς και σε τραυματία τον οποίο φρόντιζε η αδελφή του .

Εάν σας απασχολεί παρόμοιο ζήτημα και επιθυμείτε τις υπηρεσίες μας, μη  διστάσετε να πατήσετε το σύνδεσμό που ακολουθεί για να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Έτσι  λοιπόν εκτιμήθηκε και αποζημιώθηκε με ποσό 2.250€ η φροντίδα που παρείχε επί 5 μήνες στον τραυματία η σύζυγός του χωρίς να έχει γνώσεις νοσηλευτικής.