Ποιο ποσό δικαιούται ως ηθική βλάβη ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα;

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι γενική, αλλά εξαρτάται κάθε φορά από τη σοβαρότητα του τραυματισμού από το τροχαίο ατύχημα, την υπαιτιότητα για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των οδηγών.

Θα δούμε ένα απόσπασμα από μία δικαστική απόφαση σε υπόθεση αποζημίωσης λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα, η οποία επιδικάζει ηθική βλάβη 8.000€ λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα στο θύμα το οποίο υπέστη κάταγμα αριστερού ποδιού:

«Ο ενάγων, λόγω του επίδικου αυτοκινητικού ατυχήματος και του εξ αυτού τραυματισμού του, της αυθημερόν νοσηλείας του στο ως άνω νοσοκομείο, της υποβολής του σε ιατρικές εξετάσεις, της ανικανότητάς του για εργασία, του περιορισμού της σωματικής του δραστηριότητας, καθώς και της αδυναμίας του για αυτοεξυπηρέτηση κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται το εύλογο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου ποσό των 8.000,00 ευρώ (άρθρο 932 παρ. 1 ΑΚ), λαμβανομένου προς τούτο υπόψη του των συνθηκών του ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος στην πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος και της έλλειψης υπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση αυτού, του είδους και της έκτασης του τραυματισμού του, της ηλικίας του, των συνεπειών που είχε για τον ανωτέρω ο τραυματισμός του και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης αυτού, πλην της δεύτερης εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική».

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει δικαστικές αποφάσεις που επιδίκαζαν ηθική βλάβη ποσού 7.000€ λόγω υποβολής σε αρθροσκόπησηηθική βλάβη ποσού 35.000€ λόγω τύφλωσης και ηθική βλάβη ποσού 70000€ λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα .

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια υπόθεση ηθικής βλάβης λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το δικαστήριο επιδίκασε λόγω τραυματισμού από τροχαίο (κάταγμα αριστερού ποδιού) ηθική βλάβη 8.000€.