ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ CITY INSURANCE;

anaklisi-adeias-City-Insurance-synepeies

Οι συνέπειες από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της City Insurance

Ποιες είναι οι συνέπειες από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της “CITY INSURANCE” για τους ασφαλισμένους και για τους τρίτους που έχουν αξίωση αποζημίωσης;

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 η Ρουμανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ρουμανίας “A.S.F.” αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας «SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A», γνωστότερης στην Ελλάδα ως “City Insurance”.

H “City Insurance” λειτουργούσε στην Ελλάδα στον κλάδο της υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών («Ε.Π.Υ.»), δηλαδή ως ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη στη Ρουμανία και παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η “City Insurance” υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 20§2 του Ν. 4364/1016 που ορίζει ότι «με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος – μέλος υπάγονται στη χρηματοοικονομική εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής».

Δηλαδή η “City Insurance” δεν εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας αλλά από την Εποπτική Αρχή της Ρουμανίας.

Εν αναμονή των περαιτέρω ενεργειών της Ρουμανικής Εποπτικής Αρχής “A.S.F.” αναφορικά με την ασφαλιστική εκκαθάριση της “City Insurance” που θα γίνει κατά το Ρουμανικό Δίκαιο, ας εξετάσουμε ποιες είναι οι συνέπειες που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία για τους ασφαλισμένους της “City Insurance”, τους τρίτους που έχουν αξίωση αποζημίωσης, τους ασφαλισμένους που έχουν αξίωση αποζημίωσης για ίδια ζημία και για τη δικαστική – δικονομική εξέλιξη των υποθέσεων με αντίδικο την “City Insurance” και τους ασφαλισμένους της:

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στις ιστοσελίδες του Ρουμανικού Επικουρικού Κεφαλαίου και της Ρουμανικής Εποπτικής Αρχής αναρτώνται πλέον ανακοινώσεις για την αναγγελία των απαιτήσεων των παθόντων που θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά είτε στα Αγγλικά είτε στα Ρουμανικά!!! Συνεπώς – δεδομένου ότι ούτε το Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν διατεθειμένοι να παρέμβουν, όσοι αξιώνουν αποζημίωση από τη City Insurance για τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία του Ρουμανικού Δικαίου και να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους για αποζημίωση στη Ρουμανία, κατά το Ρουμανικό Δίκαιο!!!

Οι συνέπειες για τους ασφαλισμένους της “CITY INSURANCE”

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου: Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας στη Ρουμανία, κάθε ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου στη “City Insurance” που έχει συναφθεί στην Ελλάδα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων από ζημίες που προκαλούνται λόγω τροχαίου ατυχήματος λύεται αυτοδικαίως μετά από 30 ημέρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 235§4 του Ν. 4364/2016.

Για το διάστημα των 30 ημερών οι ασφαλισμένοι της “City Insurance” καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το άρθρο 19§1 εδ. δ. του Π.Δ. 237/1986, χωρίς να απαιτείται η «κάλυψη» από τον εκκαθαριστή της “City Insurance” κατά το Δίκαιο της Ρουμανίας.

Ως προς το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ας έχουμε υπόψη ότι κατά την κρατούσα νομολογία, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν καλύπτει κατά το ανωτέρω διάστημα των 30 ημερών τα ποσά που οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλαδή ο e-ΕΦΚΑ) καταβάλουν στους ασφαλισμένους τους λόγω τραυματισμού ή στους κληρονόμους λόγω θανάτου από τροχαίο ατύχημα, με την αιτιολογία ότι  «η αποζημίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού, που υποχρεούται να καταβάλει Ασφαλιστικό Ταμείο ή άλλος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης για την αιτία αυτή στον ζημιωθέντα» κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19§5 του Ν. 489/1976.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική κάλυψη των 30 ημερών που παρέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν είναι πλήρης. Εάν κάποιος ασφαλισμένος στη “City Insurance”  προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο τρίτου από τροχαίο ατύχημα, θα κληθεί να καταβάλει στον ΕΦΚΑ τα ποσά που ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει στον τρίτο – ασφαλισμένο του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε ή στους κληρονόμους του θύματος – ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ εάν πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

Για το λόγο αυτό η προθεσμία των 30 ημερών θα πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο της “City Insurance” ως εύλογος χρόνος για να αναζητήσει καινούργια ασφαλιστική εταιρία και όχι ως επιπλέον χρόνος ασφάλισης, τον οποίο θα πρέπει να εξαντλήσει.   

Μετά τις 30 ημέρες από τις 17.9.2021 τα αυτοκίνητα που είχαν ασφαλιστεί για αστική ευθύνη στην City Insurance θεωρούνται για το Ελληνικό Δίκαιο ανασφάλιστα, ασχέτως αν έχει λήξει ή όχι η χρονική διάρκεια του ασφαλιστηρίου τους.

Ως προς τις υποθέσεις που είχαν υπαχθεί στο σύστημα φιλικού διακανονισμού: Από τις 17.9.2021 η “City Insurance” αποκλείστηκε από το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ώστε το Επικουρικό Κεφάλαιο να καλύπτει τους ασφαλισμένους της “City Insurance” για τις επόμενες  30 ημέρες και για αποζημιώσεις μέσω του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι της “City Insurance” που θα καλυφθούν από το Επικουρικό Κεφάλαιο για 30 ημέρες δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα.

Ως προς τις ασφαλιστικές καλύψεις των ασφαλισμένων για ίδιο κίνδυνο: Για όλες τις άλλες ασφαλιστικές καλύψεις ασφαλισμένων της “City Insurance”  που τυχόν καλύπτονταν με το ασφαλιστήριο αυτοκινήτου, πχ ασφάλεια πυρός, κλοπής, μεικτής ασφάλισης, θραύσης κρυστάλλων κλπ οι συνέπειες για τους ασφαλισμένους θα είναι  παρόμοιες με αυτές που αμέσως κατωτέρω παρατίθενται ως συνέπειες για τους τρίτους που έχουν αξίωση αποζημίωσης κατά της “City Insurance”.

Ως προς την ευθύνη των ασφαλισμένων για αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα που έγιναν μέχρι 17.9.2021: Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος τόσο της ασφαλιστικής εταιρίας όσο και σε βάρος των ασφαλισμένων της για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση.

Συνεπώς όσο διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση, δεν μπορεί να επιχειρηθεί αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση, πλειστηριασμός κλπ) σε βάρος των ασφαλισμένων για απαιτήσεις αποζημιώσεων για τις οποίες ευθύνεται και η ασφαλιστική εταιρία City Insurance.

Ως προς τις εκκρεμείς δίκες της CITY INSURANCE: Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση μόνο κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι οι τρίτοι μπορούν να στραφούν δικαστικώς κατά των ασφαλισμένων (αλλά όχι και κατά της ασφαλιστικής εταιρίας) αλλά δεν θα μπορούν να εκτελέσουν τη δικαστική απόφαση για το ανώτατο ποσό που καλύπτει η ασφαλιστική σύμβαση για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση.

Συνεπώς κάθε ασφαλισμένος κατά του οποίου έχει ασκηθεί αγωγή, έφεση κλπ θα πρέπει να παραστεί στις σχετικές δίκες. Τυχόν σε βάρος του απόφαση δεν θα εκτελεστεί όσο διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση, εφόσον ευθύνεται και η ασφαλιστική εταιρία City Insurance. Εάν ο ασφαλισμένος θέλει να προσβάλει δικαστική απόφαση με ένδικα μέσα, μπορεί να το πράξει.

Οι συνέπειες για τους τρίτους που είχαν αξίωση αποζημίωσης κατά της “CITY INSURANCE” και για τους ασφαλισμένους για ίδιες ζημιές

Ας δούμε τι συμβαίνει με τις αξιώσεις των τρίτων – παθόντων από τροχαίο ατύχημα κατά της City Insurance ή των ασφαλισμένων για ίδια ζημία κατά της “City Insurance”:

Σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4364/2016 «Σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί από υποκατάστημα ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών εκπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις λοιπές ασφαλιστικές συμβάσεις της επιχείρησης αυτής, αδιακρίτως ιθαγένειας ασφαλισμένων και δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση».

Δεδομένου ότι η “City Insurance” διέπεται από το Ρουμανικό Δίκαιο, θα πρέπει να αναμείνουμε τις περαιτέρω ενέργειες της Ρουμανικής Εποπτικής Αρχής, την εκκίνηση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης της “City Insurance”, το διορισμό εκκαθαριστή και τις ενέργειες του εκκαθαριστή κατά το Ρουμανικό Δίκαιο, για τις οποίες θα ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα της Ρουμανικής Εποπτικής Αρχής https://asfromania.ro/en και από την ιστοσελίδα του Ταμείου Ασφαλισμένων της Ρουμανίας “FGA” https://www.fgaromania.ro/en/home/  ώστε να πληροφορηθούμε πότε και σε ποιον θα γίνουν οι αναγγελίες για απαιτήσεις ασφαλίσματος κατά της “City Insurance”. Οι αναγγελίες θα γίνουν σε εκπρόσωπο του ασφαλιστικού εκκαθαριστή που θα οριστεί για την Ελλάδα. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή όσοι αξιώνουν αποζημίωση να προβούν σε κάποια ενέργεια στη Ρουμανία.

Υποχρέωση εμπρόθεσμης αναγγελίας της απαίτησης αποζημίωσης: Τόσο οι τρίτοι – θύματα τροχαίου ατυχήματος όσο και οι ασφαλισμένοι πυρός, κλοπής κλπ της “City Insurance” θα πρέπει να αναγγείλουν εμπρόθεσμα τις απαιτήσεις τους, είτε αυτές βασίζονται σε δικαστική απόφαση, είτε σε εκκρεμή αγωγή ή έφεση, είτε σε απαίτηση για την οποία δεν είχε ασκηθεί αγωγή, κατά τη διαδικασία που θα οριστεί από τον εκκαθαριστή.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αναγγελίας, θα χάσουν τη σχετική αξίωση αποζημίωσης τους, ασχέτως αν η αξίωση αποζημίωσης στηρίζεται σε δικαστική απόφαση, αγωγή ή όχι.

Σε περίπτωση που η αναγγελία τους δεν επαληθευτεί από τον εκκαθαριστή εν όλω ή εν μέρει, δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή.

Προσοχή, διότι όλες οι προθεσμίες για τις αναγγελίες και τις επαληθεύσεις δημοσιεύονται στον τύπο και αναρτώνται διαδικτυακά, αλλά δεν κοινοποιούνται στον κάθε ένα αναγγέλλοντα δικαιούχο αποζημίωσης!

Υποθέσεις Φιλικού Διακανονισμού: Ήδη από τις 17.9.2021 η  “City Insurance” τέθηκε εκτός Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού. Οι παλαιότερες (προ 17.9.2021) υποθέσεις, θα εξοφληθούν εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τη “City Insurance” όσο ήταν ενταγμένη στο Σύστημα Φιλικού διακανονισμού.

Όσοι τρίτοι δεν ικανοποιηθούν μέσω του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού θα πρέπει να αναγγείλουν τις αξιώσεις τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή όπως ανωτέρω αναλύθηκε.

Οι συνέπειες για τις εκκρεμείς δίκες της CITY INSURANCE στην Ελλάδα

Τι θα συμβεί με τις δικαστικές εκκρεμότητες της “City Insurance”;

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 235§1 Ν 4364/2016 που αφορά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας και τη θέση στης σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης στην Ελλάδα, «Ανάλογες αποφάσεις των άλλων κρατών-μελών, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους καταγωγής, παράγουν αποτελέσματα στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 239 §§3-6 του Ν. 4364/2016 «3. Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισμένων της για ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης. 4. Αγωγές του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλετών εισάγονται και εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 5. Εκκρεμείς διαφορές στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται, με κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιουμένου, στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό. 6. Κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης στα χέρια της ιδίας ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση».

Με απλά λόγια, εφόσον η “City Insurance” τίθεται σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης όπως αυτό καθορίζεται στο Ρουμανικό Δίκαιο, οι εκκρεμείς δίκες των αγωγών κατά της “City Insurance” δεν μπορούν να συνεχιστούν αλλά οι σχετικές αξιώσεις θα πρέπει να αναγγελθούν εμπρόθεσμα κατά τη διαδικασία των αναγγελιών προς τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

Τυχόν εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν αποζημιώσεις κατά της “City Insurance” ή κατά των ασφαλισμένων της δεν εκτελούνται, αλλά οι σχετικές απαιτήσεις θα πρέπει να αναγγελθούν στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

Δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, οι μεν ασφαλισμένοι της “City Insurance” προστατεύονται από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, οι δε δικαιούχοι δικαστικής αποζημίωσης δεν μπορούν να εκτελέσουν τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά οφείλουν να αναμείνουν την ασφαλιστική εκκαθάριση της “City Insurance”.

Δίκες που στρέφονται μόνο κατά των ασφαλισμένων μπορούν να συνεχιστούν χωρίς τη συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρίας αλλά οι αποφάσεις δεν θα μπορούν να εκτελεστούν ούτε κατά των ασφαλισμένων όσο διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση και μέχρι του ποσού ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα για δικό τους λογαριασμό.

Εν αναμονή της διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης αυτή είναι μία πρώτη απεικόνιση του τι πρέπει να κάνουμε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της “City Insurance” .

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στις ιστοσελίδες του Ρουμανικού Επικουρικού Κεφαλαίου και της Ρουμανικής Εποπτικής Αρχής αναρτώνται πλέον ανακοινώσεις για την αναγγελία των απαιτήσεων των παθόντων που θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά είτε στα Αγγλικά είτε στα Ρουμανικά!!! Συνεπώς – δεδομένου ότι ούτε το Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν διατεθειμένοι να παρέμβουν, όσοι αξιώνουν αποζημίωση από τη City Insurance για τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία του Ρουμανικού Δικαίου και να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους για αποζημίωση στη Ρουμανία, κατά το Ρουμανικό Δίκαιο!!!

Αρέσει σε %d bloggers: