Μοτοσικλέτα υφίσταται ολική καταστροφή σε τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε όταν αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πραγματοποίησε αναστροφή και απέκλεισε την πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο αυτοκίνητο.

Βασικός κανόνας για τον καταλογισμό υπαιτιότητας: Ποτέ δεν κρίνουμε την υπαιτιότητα στο τροχαίο ατύχημα από το ποιο όχημα προσέκρουσε στο άλλο!!! Υπαίτιος είναι ο οδηγός  ο οποίος έκανε αυτό που δεν επιτρεπόταν να κάνει με συνέπεια να προκαλέσει τη σύγκρουση των οχημάτων.

Το γεγονός ότι η μοτοσικλέτα που κινείτο στο δικό της ρεύμα κυκλοφορίας προσέκρουσε με το εμπρόσθιο μέρος της στο πλάγιο δεξιό μέρος του αυτοκινήτου που έκανε αναστροφή από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας δεν σημαίνει τίποτε για τον καταλογισμό της υπαιτιότητας! Σημασία για την υπαιτιότητα σε ένα τροχαίο ατύχημα δεν έχει ποιο όχημα προσκρούει στο άλλο, αλλά ποιο όχημα παραβίασε τον ΚΟΚ και προκάλεσε τη σύγκρουση. Αναλόγως της παρανομίας του υπαίτιου οδηγού, το όχημά του είτε θα προσκρούσει στο όχημα του ανυπαίτιου οδηγού, είτε θα αποκλείσει την πορεία του ανυπαίτιου οδηγού υποχρεώνοντας τον ανυπαίτιο οδηγό να προσκρούσει με το όχημά του στο όχημα του υπαίτιου οδηγού.

Ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας λαμβάνει αποζημίωση για ολική καταστροφή επειδή η μοτοσικλέτα του δεν συμφέρει οικονομικά να επισκευαστεί. Αυτό αποκαλείται «ολική καταστροφή μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη» σε αντιδιαστολή με την «ολική καταστροφή μοτοσικλέτας από μηχανική άποψη» που θα εξετάσουμε στο μέλλον.
Ολική καταστροφή μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη σημαίνει ότι το κόστος της επισκευής (δηλαδή η δαπάνη αγοράς ανταλλακτικών και η αμοιβή για τις εργασίες επισκευής) της μοτοσικλέτας, είτε μόνο του ως δαπάνη, είτε προστιθέμενο στη μείωση που επέρχεται στην εμπορική αξία της μοτοσικλέτας λόγω της εμπλοκής της σε τροχαίο ατύχημα, ισούται με ή υπερβαίνει την εμπορική αξία που είχε η μοτοσικλέτα πριν το τροχαίο ατύχημα.
Επομένως για να διαπιστώσουμε εάν η μοτοσικλέτα έχει υποστεί ολική καταστροφή από το τροχαίο ατύχημα συγκρίνουμε την αξία της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο ατύχημα και το κόστος που απαιτείται για την επισκευή της.
Στο κόστος επισκευής της μοτοσικλέτας (ιδίως όταν ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της εμπορικής αξίας) μπορούμε να προσθέσουμε τη μείωση της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας επειδή ως «τρακαρισμένη» είναι πιθανόν να εμφανίζει βλάβες και δυσλειτουργίες που δεν θα εμφάνιζε εάν δεν είχε «τρακάρει».
Αν η αξία της μοτοσικλέτας πριν το ατύχημα υπερβαίνει το άθροισμα του κόστους επισκευής και της μείωσης της αξίας της μετά το ατύχημα έχουμε ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη. Η αποζημίωση για τη ζημιά της μοτοσικλέτας δεν θα υπολογισθεί στο κόστος επισκευής της αλλά στο κόστος της εμπορικής αξίας που είχε πριν το τροχαίο.

Αντίστοιχη περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου αντίκας είχαμε δει και πιο πριν σε παλαιότερη ανάρτηση μας. Με το θέμα της ολικής καταστροφής αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας θα ασχοληθούμε και πάλι σύντομα.

Ας δούμε τη σημερινή μας δικαστική απόφαση: Στις ….. και περί ώρα …, ο ενάγων οδηγώντας τη με αριθμό κυκλ. … δίκυκλη μοτοσικλέτα του, κινούνταν επί της οδού Α με κατεύθυνση από την έξοδο της πόλης προς το κέντρο αυτής. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της ίδιας οδού, κινούνταν ο πρώτος εναγόμενος οδηγώντας το με αριθμό κυκλ. … ΙΧΕ αυτοκίνητό του.

Στο ύψος του αριθμού … του οικοδομικού τετραγώνου της ως άνω οδού και ενώ τα δυο οχήματα βρίσκονταν στο αυτό περίπου ύψος του δρόμου, αλλά το καθένα στο αντίθετο προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, ο εναγόμενος επιχείρησε επιτόπια αναστροφή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του ενάγοντος, με αποτέλεσμα να αιφνιδιάσει αυτόν και να επιπέσει αυτός με το εμπρόσθιο μέρος της μοτοσικλέτας του, επί της πλάγιας δεξιάς πλευράς του αυτοκινήτου του εναγομένου και ο ενάγων να βρεθεί επί του οδοστρώματος της οδού Α, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η μοτοσικλέτα του, ο ίδιος δε να τραυματιστεί.

Υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου, ο οποίος παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 6, 12, 13 και 21 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

Από την ανωτέρω σύγκρουση η δίκυκλη μοτοσικλέτα του ενάγοντος, εργοστασίου κατασκευής P…., τύπου Μ…, κυβισμού 459, έτους πρώτης κυκλοφορίας 20…, υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλο το εμπρόσθιο τμήμα της, αλλά και σε άλλα ευαίσθητα σημεία της που ακόμα και αν επισκευαστούν, δεν θα παρέχει ασφάλεια κατά την οδήγησή της, καθώς θα έχει επηρεαστεί η ευστάθειά της.

H εμπορική αξία της δίκυκλης μοτοσικλέτας, κατά το χρόνο της σύγκρουσης, λόγω της προαναφερόμενης κυκλοφοριακής ηλικίας της (επτά ετών), σε συνδυασμό με τα χιλιόμετρα που είχε διανύσει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ.

Η επισκευή της θεωρήθηκε ασύμφορη και συνεπώς η καταστροφή της ολική, διότι για την επισκευή της θα απαιτηθεί το ποσό των 4.347 ευρώ, που υπερβαίνει την εμπορική της αξία.

Ειδικότερα, απαιτείται αποκατάσταση της εμπρόσθιας μάσκας, του τιμονιού, του εμπρόσθιου τροχού, του εμπρόσθιου φανού και φλας, του καθρέπτη, της εσωτερικής ποδιάς, της μάσκας κοντέρ, της εσωτερικής βάσης ποδιάς τιμονιού, του δεξιού πλευρού, του αριστερού πλευρού, όπως τα ανωτέρω αναφέρονται στην έκθεση κοστολόγησης ζημίας της εταιρίας…

Για την αγορά των αναγκαίων ανταλλακτικών θα απαιτηθεί το ποσό των 3.847 ευρώ, ενώ η αμοιβή για τις επισκευαστικές εργασίες, θα ανέλθει στο ποσό των 500 ευρώ.

Συνεπώς, η συνολική δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών, θα ανέλθει στο ποσό των 4.347 ευρώ. Πρέπει, λοιπόν, να επιδικαστεί στον ενάγοντα, ως αποζημίωση για την ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας του, το ποσό των 2.000 ευρώ.

Πρέπει επίσης να επιδικαστεί σ’ αυτόν και το ποσό των 300 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας του.

Εάν βρήκατε το άρθρο μας ενδιαφέρον ή εάν θέλετε να ρωτήσετε ή να σχολιάσετε κάτι, θα χαρούμε να σας ακούσουμε

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όταν το κόστος επισκευής της μοτοσικλέτας μαζί με τη μείωση της εμπορικής αξίας εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος υπερβαίνει την εμπορική αξία της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας