Το θύμα τροχαίου ατυχήματος που υπέστη αναπηρία δικαιούται  κάποιο ποσό για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω της αναπηρίας.

Όταν λέμε ηθική βλάβη εννοούμε τη στενοχώρια και γενικότερα την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστη το θύμα του τροχαίου ατυχήματος εξαιτίας του τραυματισμού του, ο οποίος μάλιστα ήταν τόσο βαριάς μορφής που κατέληξε σε αναπηρία.

Αυτή λοιπόν η ψυχική ταλαιπωρία αποκαθίσταται χρηματικά με κάποιο ποσό, ανεξαρτήτως των άλλων αξιώσεων που έχει το θύμα ως ανάπηρος για αποζημίωση διαφυγόντων εισοδημάτων ή για πρόσθετη αποζημίωση λόγω δυσμενούς επίδρασης της αναπηρίας στη ζωή του στο μέλλον.

Με την προηγούμενη δημοσίευσή μας είχαμε εξετάσει μία δικαστική απόφαση που αφορούσε πρόσθετη  αποζημίωση για αναπηρία από τροχαίο ατύχημα. Εκεί είχαμε κάνει μία πρώτη συζήτηση για τις διαφορετικές αξιώσεις αποζημίωσης σε τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα. Με την ίδια δικαστική απόφαση θα ασχοληθούμε και τώρα, αλλά θα επικεντρωθούμε στο ποσό της αποζημίωσης για την ηθική βλάβη.

Είχαμε πει ότι διαφορετική αξίωση είναι η πρόσθετη αποζημίωση από αναπηρία σε τροχαίο ατύχημα, η οποία καλύπτει την αρνητική επίδραση που θα έχει στο μέλλον η αναπηρία στη ζωή του θύματος του τροχαίου ατυχήματος, διαφορετική αποζημίωση είναι η αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων από τραυματισμό η  οποία καλύπτει τα εισοδήματα που χάνει το θύμα επειδή τραυματίστηκε και είναι ανίκανο να εργαστεί και διαφορετική αποζημίωση είναι η χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης η οποία καλύπτει τη στενοχώρια που  υπέστη το θύμα εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα.
Οι τρεις αυτές διαφορετικές αποζημιώσεις αποτελούν το σημαντικότερο σε χρηματικό μέγεθος τμήμα των αξιώσεων αποζημίωσης κάθε τραυματία τροχαίου ατυχήματος.

Τώρα θα δούμε πώς με την ίδια απόφαση στην ίδια υπόθεση που επιδικάστηκε η πρόσθετη αποζημίωση λόγω  αναπηρίας θύματος τροχαίου ατυχήματος, επιδικάστηκε και αποζημίωση (ορθότερα χρηματική ικανοποίηση) για την ηθική βλάβη που προκάλεσε ο τραυματισμός . Υπενθυμίζω ότι το θύμα ήταν άνεργο όταν τραυματίστηκε.

«Συνεπεία της σύγκρουσης ο πρώτος ενάγων τραυματίστηκε και σήμερα φέρει μετεγχειρητική ουλή μήκους 20 εκ στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού ισχίου. Κατά την ορθοστάτηση παρουσιάζει ανισοσκελία με βράχυνση 5 εκ. στο δεξιό σκέλος, οι κινήσεις του δεξιού σκέλους είναι περιορισμένες και επώδυνες, η βάδιση του γίνεται με δυσκολία και την βοήθεια περιπατητήρα, ενώ το δεξιό κάτω άκρο παρουσιάζει ιπποποδία λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου και φέρει μόνιμο νάρθηκα ιπποποδίας.

Οι παραπάνω βλάβες του είναι μόνιμες, διότι οι μετεγχειρητικές φλεγμονές που δημιουργήθηκαν στο δεξιό ισχίο δεν επιτρέπουν τη διενέργεια νέας επέμβασης στην περιοχή (βλ έκθεση   πραγματογνωμοσύνης). 

Κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος  ο ενάγων ήταν 46 ετών. Ήταν εργοδηγός και είχε τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε βιομηχανίες και τεχνικές εταιρίες. Εξαιτίας ωστόσο του σοβαρού τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα κατέστη έκτοτε ανίκανος για την εργασία του εργοδηγού μηχανουργικών κατασκευών και κατασκευών έργων ή άλλη παρεμφερή εργασία….

…Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας  υπόψη τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, την υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου στην επέλευση του, το είδος την έκταση και τις συνέπειες του τραυματισμού του ενάγοντος, το ύψος της συνεπεία αυτού περιουσιακής του ζημίας, σε συνδυασμό με την ηλικία του καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση   των   διαδίκων   μερών,   εξαιρουμένης  αυτής της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, κρίνει ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη για την απαμβλυνση της οποίας δικαιούται το ποσό των 70 000 ευρώ το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των κατ’ άρθρο 932 ΑΚ στοιχείων».

Δηλαδή το θύμα που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα έλαβε και πρόσθετη αποζημίωση από αναπηρία 60.000 ευρώ και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ποσού 70.000 ευρώ.

Θέλετε να μας ρωτήσετε για το ποσό της ηθικής βλάβης;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα ο τραυματίας δικαιούται να αξιώσει ξεχωριστό χρηματικό ποσό ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης από τον τραυματισμό