Ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα δικαιούται αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ακόμη και αν έλαβε τις σχετικές υπηρεσίες από την οικογένειά του χωρίς αντάλλαγμα

Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος το θύμα εφόσον νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή παραμένει στο σπίτι του κλινήρης και αδύναμος να αυτοεξυπηρετηθεί δικαιούται νοσηλευτικές υπηρεσίες μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία του από τον τραυματισμό.Τις σχετικές υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού και γενικά τις υπηρεσίες τρίτου προσώπου αναλαμβάνουν συνήθως να καλύψουν τα μέλη της οικογένειας του τραυματία, δηλαδή ο ή η σύζυγος, οι γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές, τα τέκνα, είτε λόγω εκπλήρωσης ηθικού καθήκοντος είτε για οικονομικούς λόγους.

Σε μία τέτοια λοιπόν περίπτωση το θύμα του τροχαίου ατυχήματος έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στην αξίωσή του για αποζημίωση για τον τραυματισμό του από το τροχαίο ατύχημα και τη δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού , παρότι στην πραγματικότητα δεν προέβη σε τέτοια δαπάνη ούτε και απασχόλησε αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό.

Η νομική θεμελίωση της αποζημίωσης αυτής είναι απλή: Τα μέλη της οικογένειας του θύματος του τροχαίου ατυχήματος δεν φρόντισαν ασφαλώς τον τραυματία επειδή λυπήθηκαν τον υπαίτιο οδηγό και θέλησαν να τον απαλλάξουν από τη σχετική δαπάνη! Αντιθέτως παρείχαν τη σχετική φροντίδα στο μέλος της οικογένειας του για να του συμπαρασταθούν ως τραυματία λόγω της συγγενικής τους σχέσης.

Το παράδοξο στο θέμα αυτό είναι ότι δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής είναι το θύμα του τροχαίου ατυχήματος και όχι οι συγγενείς που τον φρόντισαν και σε τελική ανάλυση ανάλωσαν τις δυνάμεις του για να περιποιηθούν τον τραυματία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει έμμεσα ζημιωθέντες στο δίκαιο των τροχαίων ατυχημάτων ή αλλιώς των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων και  διαφορών. Συνεπώς τη σχετική δαπάνη καρπώνεται ο τραυματίας και όχι η οικογένειά του.

Η αποζημίωση αυτή κατά ένα τμήμα της νομολογίας είναι πραγματική, καλύπτει δηλαδή την πραγματική δαπάνη που θα έκανε ο τραυματίας εάν δεν τον φρόντιζαν οι συγγενείς του. Στην πλευρά αυτή τάσσεται και η απόφαση που θα δούμε σε λίγο.

Κατά ένα άλλο όμως τμήμα της νομολογίας η αποζημίωση αυτή είναι εύλογη, δηλαδή καθορίζεται από το δικαστήριο κατά την κρίση του και δεν εξαρτάται από  το πραγματικό κόστος λήψης των υπηρεσιών επαγγελματία νοσηλευτή  ( το οποίο περιέχει και ασφαλιστικές εισφορές).

Αξίωση αποζημίωσης για δαπάνη αποκλεστικής νοσοκόμας δεν νοείται σε περιπτώσεις νοσηλείας  εντός μονάδας εντατικής θεραπείας

Η αξίωση αποζημίωσης για αποκλειστικής νοσοκόμας είναι αρκετά υψηλή σε περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό που μέχρι την αποθεραπεία απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία στο νοσοκομείο ή  και στην οικία του θύματος. Παρατηρήστε το αμέσως παρακάτω στην απόφαση

Βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αποζημίωσης για αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό είναι η αδυναμία του θύματος του τροχαίου ατυχήματος να αυτοεξυπηρετηθεί.

Για να δούμε όλα αυτά υπό το πρίσμα του δικαστή στο ενδιαφέρον απόσπασμα μίας σχετικής δικαστικής απόφασης:

O ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από …… (οπότε εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου) έως και τις …. οπότε εξήλθε από το νοσοκομείο, δηλαδή για 269 ημέρες, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του, αδυνατούσε πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη της διαρκούς φροντίδας τρίτου (πέραν των νοσηλευτών) προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου), επί 24ωρου βάσεως.

Τις υπηρεσίες αυτές, το παραπάνω διάστημα, παρείχαν η μητέρα του και ο αδελφός του, οι οποίοι, με υπερένταση των προσπαθειών τους, ήταν καθημερινά (και όλες τις ώρες) κοντά του.

Για τις υπηρεσίες αυτές, εάν απασχολούσε με αμοιβή τρίτο πρόσωπο, θα κατέβαλε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα, ως εκ της αναγκαίας 24ωρης απασχόλησης, το οποίο συνήθως καταβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις για την προσφορά των ίδιων υπηρεσιών και συνολικά το ποσό των 26.900 ευρώ (=269 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα).

Το παραπάνω ποσό ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει, έστω και αν πράγματι δεν το κατέβαλε στη μητέρα και τον αδελφό του, διότι η μη καταβολή αμοιβής στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων προς αποζημίωση και σε αποφυγή απ’ αυτούς της σχετικής αποζημιώσεως….. 

Ακόμη, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του και της πλήρους αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί, τις ίδιες, ως άνω, υπηρεσίες, επί 24ωρου βάσεως, παρείχαν στον ενάγοντα η μητέρα του και ο αδελφός του και κατά το χρονικό διάστημα από ….. (επομένη της εξόδου του από το νοσοκομείο) έως το χρόνο σύνταξης της αγωγής, που παρέμεινε κλινήρης στην οικία του για 8 ημέρες.

Για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου θα δαπανούσε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα και συνολικά για το παραπάνω διάστημα το ποσό των 800 ευρώ (=8 ημέρες Χ 100 ευρώ), το οποίο επίσης δικαιούται να αξιώσει ο ενάγων. 

Συνεπώς, για την ανωτέρω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 27.700 ευρώ (=26.900+800), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής…. Κατά το διάστημα της νοσηλείας του ενάγοντος στη Μ. Ε. Θ. του νοσοκομείου η σχετική αξίωση (απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμου), πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη…..

Εάν ενδιαφέρεστε για το ζήτημα της αποζημίωσης υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας δείτε και περιπτώσεις που τα σχετικά καθήκοντα άσκησαν οι  συγγενείς του τραυματία και ειδικότερα η η μητέρα του θύματος.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο που είδατε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Να λοιπόν μία πολύ σημαντική αξίωση που οι περισσότεροι αγνοούν αναφορικά με την αποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα Η δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας / οικιακής βοηθού / τρίτου προσώπου παρότι τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν  στον τραυματία οι συγγενείς του αφιλοκερδώς