Οδηγός μοτοσικλέτας υπάλληλος εξωτερικών εργασιών ανίκανος για εργασία λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα λαμβάνει ως αποζημίωση τη διαφορά μεταξύ του μισθού προ  του τροχαίου ατυχήματος μισθού και της σύνταξης αναπηρίας μετά από αυτό

Η αποζημίωση έχει ίδια χρονική διάρκεια  με τη σύνταξη αναπηρίας που έλαβε το θύμα μετά το τροχαίο ατύχημα.

Η  πιστοποίηση της αναπηρίας από τη υγειονομική επιτροπή ΙΚΑ καθιστά περιττή  την ανάγκη δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

«O ενάγων, ο οποίος είναι απόφοιτος Λυκείου, συνεπεία των βλαβών του στο δεξί περονιαίο νεύρο του ποδιού του, το οποίο έχει παραλύσει, συνεπεία του κατάγματος του δεξιού μηριαίου κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα, έχει καταστεί μόνιμα ανίκανος να ασκήσει την προ του ατυχήματος εργασία του, δηλαδή αυτή του υπαλλήλου εξωτερικών εργασιών, την οποία ασκούσε τουλάχιστον τα τελευταία 16 έτη πριν το ατύχημα, αφού αυτή απαιτεί σωματική καταπόνηση και οδήγηση μεταφορικού μέσου, καθώς και άλλης παρεμφερούς, κοινωνικά και οικονομικά ισοδύναμης μ’ αυτήν σωματικής εργασίας, διότι ο ενάγων εξαιτίας της παράλυσης του δεξιού περονιαίου νεύρου του δεξιού του ποδιού παρουσιάζει μεγάλη δυσχέρεια στη βάδιση και έντονη οσφυαλγία, ενώ αδυνατεί να οδηγεί κάποιο όχημα και πρέπει να αποφεύγει την πολύωρη ορθοστασία.

Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, συνεπεία του τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα, έχει ήδη κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανάπηρος κατά ποσοστό 80% για το χρονικό διάστημα από 13.2.2012 έως 13.2.2014, ενώ για το ίδιο ως άνω διάστημα του χορηγήθηκε και προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας

Ως εκ τούτου, αυτός κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως και τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014 ήταν ανίκανος προς εργασία και απώλεσε εισοδήματα, ύψους 1.150 ευρώ μηνιαία (ο μηνιαίος μισθός που λάμβανε από την εργοδότρια κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας), τα οποία αυτός, εργαζόμενος στην ίδια πιο πάνω επιχείρηση ή σε άλλη παρεμφερή μ’ αυτήν, θα αποκόμιζε με βάσιμη πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, εάν δεν μεσολαβούσε το επίμαχο τροχαίο ατύχημα και ο συνακόλουθος τραυματισμός του. 

Ο ασφαλιστικός οργανισμός του, το ΙΚΑ, του χορηγεί για το χρονικό διάστημα από 13-2-2012 έως 12-2-2014 ή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την απονομή προσωρινής σύνταξης αναπηρίας, το ποσό των 438,16 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή σύνταξη αναπηρίας  μηνιαίως.

Συνεπώς, για το ως άνω χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως και 28-2-2014, ήτοι για χρονικό διάστημα τριάντα έξι μηνών, δικαιούται: α) το ποσό των (36 μήνες Χ 710,84 ευρώ μηνιαίως =) 25.590,24 ευρώ, που αντιστοιχεί στους μηνιαίους μισθούς,το συνολικό ποσό των (710,84 ευρώ ο μηνιαίος μισθός Χ 3 έτη =) 2.132,52 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (ήτοι το ποσό των 710,84 ευρώ για Δώρο Χριστουγέννων του έτους 2011, το ποσό των 710,84 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων του έτους 2012 και το ποσό των 710,84 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων του έτους 2013), γ) το συνολικό ποσό των (177,71 + 355,42 + 355,42 + 177,71 =) 1.066,26 ευρώ για δώρο Πάσχα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (ήτοι το ποσό των 177,71 ευρώ ως αναλογία δώρου Πάσχα του έτους 2011, το ποσό των (710,84 ευρώ / 2 =) 355,42 ευρώ για δώρο Πάσχα του έτους 2012, το ποσό των (710,84 ευρώ / 2 =) 355,42 ευρώ για δώρο Πάσχα του έτους 2013 και το ποσό των 177,71 ευρώ για αναλογία δώρου Πάσχα του έτους 2014) και δ) το συνολικό ποσό των (355,42 ευρώ Χ 3 =) 1.066,26 ευρώ για επίδομα αδείας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Όπως προεκτέθηκε, ο ενάγων στην αγωγή (όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε) και τις προτάσεις του αφαιρεί ο ίδιος από την αποζημίωση που ζητεί, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως 31-3-2048, το ως άνω ποσό των (κατά τον υπολογισμό του) 439,16 ευρώ μηνιαίως που του χορήγησε το ΙΚΑ ως προσωρινή σύνταξη αναπηρίας και ως εκ τούτου η προβληθείσα από το εναγόμενο σχετική παραδεκτή και νόμιμη ένσταση, εκ του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 489/1976, περί του ότι ο ενάγων δεν νομιμοποιείται να ζητεί από αυτό το ποσό που θα του χορηγήσει το ΙΚΑ για σύνταξη, κρίνεται πλέον απορριπτέα ως άνευ αντικειμένου.

Συνολικά, για το ως άνω χρονικό διάστημα από 1-3-2011 έως και 28-2-2014, ο ενάγων δικαιούται το ποσό των 29.855,28 ευρώ (25.590,24 ευρώ για μηνιαία απωλεσθέντα εισοδήματα + 2.132,52 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων + 1.066,26 ευρώ για δώρο Πάσχα + 1.066,26 ευρώ για επίδομα αδείας). 

Το Δικαστήριο, στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας με βάση το άρθρο 368 ΚΠολΔ, δεν κρίνει απαραίτητη τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον ενάγοντα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξαιτίας του τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα, έχει καταστεί ανίκανος προς   άσκηση   του   προαναφερόμενου   επαγγέλματος   του   ή άλλου παρεμφερούς με αυτό, καθώς από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε πλήρως ότι ο ενάγων έχει καταστεί μόνιμα ανάπηρος, με την προεκτεθείσα έννοια,  και ανίκανος να ασκεί το προ του ατυχήματος επάγγελμα του ή άλλο ισοδύναμο με αυτό, για τη διαπίστωση δε αυτή δεν απαιτούνται περαιτέρω ιδιάζουσες γνώσεις της (ιατρικής) επιστήμης. Επομένως, το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από το εναγόμενο πρέπει να απορριφθεί. 

Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ένδικες αξιώσεις αποζημίωσης του ενάγοντος για μελλοντική απώλεια (στέρηση) εσόδων -εισοδημάτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ, κατά το μέρος που αυτός δικαιούται να εισπράξει σύνταξη λόγω αναπηρίας από αυτό, όπως και του ότι για το από 1-3-2014 και εντεύθεν χρονικό διάστημα δεν έχει ακόμη κριθεί το ποσό που αυτός πρόκειται να εισπράξει από το ΙΚΑ, ώστε να αφαιρεθεί αυτό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 1654/1986 από τα δικαιούμενα απ’ αυτόν χρηματικά ποσά αποζημίωσης, αφού το ΙΚΑ έχει χορηγήσει στον ενάγοντα το ποσό των 438,16 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή (και όχι οριστική) σύνταξη λόγω αναπηρίας για το χρονικό διάστημα από 13-2-2012 έως 12-2-2014 (το οποίο ποσό, όπως προεκτέθηκε, ο ενάγων αφαιρεί από την αποζημίωση που ζητά) ή έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την  απονομή στον ενάγοντα σύνταξης λόγο αναπηρίας , η οποία (οριστική απόφαση) δεν προκύπτει από κάποιο αποδεικτικό μέσο ότι έχει εκδοθεί, ούτε και ο ενάγων επικαλείται κάτι σχετικό, πρέπει η αγωγή κατά το μέρος που αφορά αποζημίωση λόγω απώλειας (στέρησης) αποδοχών για το ως άνω από 1-3-2014 και εντεύθεν χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι τον Μάρτιο 2048 (οπότε ο ενάγων θα συμπληρώσει το 80° έτος της ηλικίας του), να απορριφθεί ως ασκηθείσα προώρως. Ως εκ τούτου το  αγωγικό κονδύλιο για μελλοντική ζημία για το μετά την 1-3-2014 χρονικό διάστημα κρίνεται απορριπτέο ως ασκούμενο πρόωρα.

Σημειωτέον ότι η απόρριψη του αγωγικού αιτήματος για τις αξιώσεις αποθετικής ζημίας του ενάγοντος για το χρονικό διάστημα μετά την 1-3-2014 ως προώρως ασκηθέν έχει την έννοια ότι ο ενάγων δύναται στο μέλλον να αξιώσει την επιδίκαση της ανωτέρω αποζημίωσης (καθώς η απόρριψη αυτή έχει την έννοια ότι η αγωγή ως προς το αίτημα αυτό ασκήθηκε πρόωρα, χωρίς εντεύθεν να δημιουργείται ως προς τούτο δεδικασμένο, γιατί δεν πρόκειται για τομή οριστική της διαφοράς επί της ουσίας.

Να και άλλες δύο περιπτώσεις αποζημίωσης διαφυγόντων εισοδημάτων εργάτη και υπάλληλου κούριερ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Για να εκτιμήσουμε πόση είναι η αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα θύματος τροχαίου ατυχήματος ανίκανου για εργασία λόγω αναπηρίας αφαιρούμε τη σύνταξη αναπηρίας από τον τελευταίο μισθό.