Θύμα τροχαίου ατυχήματος υπέστη αναπηρία (τύφλωση). Δικαιούται ηθική βλάβη και πρόσθετη αποζημίωση για τη δυσμενή επίδραση της τύφλωσης στο μέλλον του.

Η πρόκληση αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η τύφλωση που υπέστη κάποιος εξ αιτίας τροχαίου ατυχήματος, δημιουργεί δικαίωμα για το θύμα να αποζημιωθεί τόσο για την ηθική βλάβη που υπέστη όσο και για την περαιτέρω δυσμενή επίδραση που θα προκαλέσει η αναπηρία στη ζωή του θύματος στο μέλλον.

Η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης καλύπτει την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια του θύματος εξ αιτίας της αναπηρίας που υπέστη, εν προκειμένω εξ αιτίας της απώλειας της όρασης του.

Η αποζημίωση για την περαιτέρω ζημία στο μέλλον του θύματος του τροχαίου ατυχήματος αφορά «την καταστροφή» που θα επιφέρει στο εξής στη ζωή του θύματος του τροχαίου ατυχήματος η αναπηρία.

Ηθική βλάβη δικαιούται κάθε τραυματίας από τροχαίο ατύχημα εφόσον για τον τραυματισμό του ευθύνεται (αποκλειστικά ή κατά ένα ποσοστό συνυπαιτιότητας) κάποιος άλλος.

Περαιτέρω αποζημίωση για δυσμενή επίδραση της αναπηρίας στο μέλλον του δικαιούται ο τραυματίας του τροχαίου ατυχήματος που δεν κατέστη δυνατόν να θεραπευτεί πλήρως («να γίνει τελείως καλά») από τον τραυματισμό που υπέστη στο τροχαίο ατύχημα.

Το ποια από τις δύο αποζημιώσεις είναι μεγαλύτερη είναι ζήτημα που διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Ο δικηγόρος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να αναζητήσει τη νομική βάση για μεγάλη (έως τεράστια) περαιτέρω αποζημίωση για τη δυσμενή επίδραση στο μέλλον του θύματος που «δεν έγινε ποτέ καλά μετά το τροχαίο ατύχημα». Εάν αυτή η βάση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ο δικηγόρος θα επικεντρώσει το βάρος της αποδεικτικής του προσπάθειας στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.

Η απόφαση που θα δούμε αμέσως παρακάτω εξετάζει την περίπτωση θύματος τροχαίου ατυχήματος που υπέστη σχεδόν ολική απώλεια της όρασής του. Επιδικάζει μεγαλύτερο ποσό για την ηθική βλάβη από ό,τι για την περαιτέρω αποζημίωση της δυσμενούς επίδρασης της αναπηρίας στο μέλλον του θύματος.

Ο ενάγων κατά την ημέρα που εκδικάστηκε η αγωγή του ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, είχε συμπληρώσει την ηλικία των 38 ετών. Εξαιτίας της σωματικής κάκωσης που υπέστη στη διάρκεια του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, ο ενάγων δεν μπορούσε πλέον να εργασθεί ως οδηγός οχήματος μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων, όπως εργαζόταν, πριν λάβει χώρα το επίδικο ατύχημα. Η ανικανότητα του ενάγοντος προς εργασία προκύπτει από την …. ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ……., όπου εκτίθεται ότι ο ενάγων χειρουργήθηκε στον αριστερό οφθαλμό εξαιτίας αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. Η αποκόλληση παρουσίαζε γιγαντιαία ρωγμή, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την υαλοειδεκτομή και έγχυση σιλικόνης. Ο αριστερός οφθαλμός του θύματος του τροχαίου ατυχήματος ήταν υψηλά μυωπικός και σε ένα βαθμό αμφιβλυωπικός, Στη συνέχεια στον παθόντα έγινε κυκλοφωτοπηξία εξαιτίας αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης και επικάλυψη έλκους κερατοειδή με επιπεφυκότα. Για τη θεραπεία τους έλκους το θύμα νοσηλεύτηκε στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα ένα μήνα, διότι το έλκος συνοδευόταν με οργανωμένη αντίδραση στον πρόσθιο θάλαμο. Κατά την τελευταία ιατρική εξέτασή του στην ανωτέρω κλινική διαπιστώθηκε ότι η όραση του θύματος είναι 8/10 στο δεξιό οφθαλμό και στον αριστερό οφθαλμό «αντίληψη φωτός». Ακολούθως το θύμα υποβλήθηκε σε νέα ιατρική εξέταση στην ανωτέρω κλινική και διαπιστώθηκε ότι «η όρασή του στον δεξιό οφθαλμό ανέρχεται σε 8/10 και στον αριστερό οφθαλμό είναι αντίληψη φωτός και δεν διορθώνεται περαιτέρω» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ….. ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση του …. Διευθυντή της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του ανωτέρω Γενικού Νοσοκομείου …. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι εξαιτίας της ανωτέρω σωματικής κάκωσης του, η οποία είναι άμεση συνέπεια του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, ο ενάγων υπέστη αναπηρία, ήτοι πολύ μεγάλη μείωση της οπτικής ικανότητας του αριστερού οφθαλμού του, η οποία ισοδυναμεί σχεδόν με τύφλωση και επηρεάζει δυσμενώς το επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του. Ειδικότερα, η ανωτέρω αναπηρία του ενάγοντος, η οποία είναι μόνιμη, αφού δεν διορθώνεται περαιτέρω, θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη του ενάγοντος, αφού αυτός, ως σχεδόν μονόφθαλμος, δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί επαγγελματικά τους αρτιμελείς ούτε να καταξιωθεί κοινωνικά ως άνθρωπος και επαγγελματίας, όπως θα καταξιωνόταν, αν ήταν αρτιμελής. Επίσης, πιθανολογείται ότι εξαιτίας αυτής της αναπηρίας θα περιοριστούν οι κοινωνικές συναναστροφές και δραστηριότητες του παθόντος, θα καταστεί δυσχερέστερη η εξέλιξη της προσωπικής ζωής του και θα δημιουργούνται στον παθόντα αισθήματα κατωτερότητας και μειωμένης αυτοπεποίθησης και, γενικά, κακή ψυχολογική διάθεση. Αφού ληφθούν υπόψη ο βαθμός της αναπηρίας και οι λοιπές περιστάσεις που συντρέχουν στο πρόσωπο του ενάγοντος, ήτοι η ηλικία του, η προσωπική κατάστασή του, το φύλο του, οι κλίσεις του και οι δυνατότητές του στον επαγγελματικό τομέα, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα αποζημίωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, το ποσό της οποίας πρέπει να καθοριστεί στο εύλογο κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου ποσό των 20.000 ευρώ.

Περαιτέρω, η πρόκληση της ανωτέρω σωματικής κάκωσης σε βάρος του ενάγοντος και οι δυσμενείς συνέπειές της είχαν ως συνέπεια να υποστεί αυτός ηθική βλάβη σημαντικής έντασης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ανωτέρω σωματικής κάκωσης του ενάγοντος, τις συνθήκες, υπό τις οποίες επήλθε αυτή η κάκωση, την αποκλειστική υπαιτιότητα του 1ου εναγομένου, ως προς την πρόκληση του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, την ηλικία του παθόντος ενάγοντος και την κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων, (η οικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής εταιρίας δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι η ευθύνη της είναι εγγυητική), το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα χρηματική ικανοποίηση, ποσού 35.000 ευρώ, προς αποκατάσταση της ανωτέρω ηθικής βλάβης του, πλέον του ποσού των 44 ευρώ, το οποίο προτίθεται να αξιώσει ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων. Το ανωτέρω ποσό χρηματικής ικανοποίησης (των 35.000 ευρώ) αξιολογείται ως εύλογο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, και ως επαρκές να αποκαταστήσει πλήρως την ανωτέρω ηθική βλάβη του ενάγοντος..

Υπενθυμίζω ότι στο παρελθόν είδαμε περιπτώσεις πρόσθετης αποζημίωσης λόγω αναπηρίας αστυνομικού, εργοδηγού, εργάτη προσωρινά άνεργου καθώς και περίπτωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη σε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι από τροχαίο ατύχημα.

Εάν έχετε κάποια απορία και θέλετε να συζητήσουμε κάτι για όλα αυτά τα θέματα, είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα δικαιούται ηθική βλάβη για τον τραυματισμό. Εάν υπέστη αναπηρία δικαιούται και πρόσθετη αποζημίωση για το μέλλον του.