Η αλβανική άδεια ικανότητας οδήγησης δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα με συνέπεια ο οδηγός να οφείλει αποζημίωση στη δική του ασφαλιστική εταιρία εφόσον προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση: Αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος της πρώτης και τρίτης αγωγής (και παρεμπιπτόντως εναγόμενος στη δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσα αγωγή), ….. ιδιοκτήτης του προαναφερόμενου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα στη δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστική εταιρία τη με αριθμό ….. ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αφορούσε την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Θ…. από τροχαίο ατύχημα με το με αριθμό κυκλοφορίας …. ΙΧΕ αυτοκίνητο του για την περίοδο από … έως .., μέχρι του ποσού του 1.000.0000€ για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημίες.

Στο ασφαλιστήριο έγγραφο, που επικαλείται και προσκομίζει η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία, καθώς και στους επισυναπτόμενους σ’ αυτό γενικούς όρους ασφαλίσεως (και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 14 παρ. 7 αυτών), υπάρχει σε εμφανές σημείο ο όρος ότι από την επίδικη ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία το τροχαίο ατύχημα προκαλείται «από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί» . 

Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο δεν υπογράφηκε από τον παρεμπιπτόντως εναγόμενο, πλην όμως ο τελευταίος συνομολόγησε την ασφαλιστική σύμβαση αυτή σιωπηρά και αποδέχτηκε τους περιεχόμενους στο ανωτέρω ασφαλιστήριο όρους με σειρά από ενέργειές του, οι οποίες υποδηλώνουν με σαφήνεια την αποδοχή αυτή.

Ειδικότερα, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το ειδικό σήμα του άρθρου 5 παρ 2 Ν. 469/1978 και στη συνέχεια κατέβαλε το συμφωνηθέν ασφάλιστρο, ενώ μετά το επίδικο τροχαίο ατύχημα επικαλέστηκε το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας για το επίδικο συμβάν. 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος κατά τον επίδικο χρόνο οδηγούσε  το  με   αριθμό  κυκλοφορίας  ….   ΙΧΕ αυτοκίνητο κατοχής του ιδίου, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που προβλήθηκε από τον παρεμππόντως εναγόμενο, πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως μη νόμιμη, δεδομένου ότι με την σύμβαση ασφάλισης από τροχαία ατυχήματα δεν ασφαλίζεται η ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου, αλλά η ευθύνη από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του οδηγού.

Επομένως, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία γνώριζε ότι ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αυτό δεν σημαίνει αποδοχή του κινδύνου να οδηγεί ο τελευταίος το επίδικο ζημιογόνο όχημα, ούτε σιωπηρή κατάργηση του ρητού όρου της επίδικης ασφαλιστικής σύμβασης.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι η κατοχή άδειας ικανότητας οδήγησης άλλου κράτους, που δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως ισχυρή, δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή του ως άνω λόγου εξαίρεσης, ο οποίος είναι σαφής και αναφέρεται στην κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα ερμηνείας του όρου αυτού, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος.

Κατά συνέπεια, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση ο προαναφερόμενος λόγος αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν δεκτές οι υπό κρίση δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσες αγωγές και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του παρεμπιπτόντως εναγομένου να καταβάλει στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα κάθε ποσό που η τελευταία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες της πρώτης και τρίτης αγωγής, νομιμοτόκως από την ημέρα της σχετικής καταβολής και μέχρι την εξόφληση.

Περαιτέρω, πρέπει να καταδικαστεί ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος λόγω της ήττας του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της παρεμπιπτόντως ενάγουσας της δεύτερης και τρίτης παρεμπίπτουσας αγωγής, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

Εδώ μπορείτε να δείτε παρόμοια ζητήματα έλλειψης άδειας οδήγησης και κατανάλωσης αλκοόλ με διαφορετικές όμως συνέπειες.

Και εδώ θα βρείτε εμάς

Σχόλιο μας: Κατά πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων η αλβανική άδεια ικανότητας οδήγησης, την οποία η Ελλάδα δεν  αναγνωρίζει, ισοδυναμεί με έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συνεπώς σε περίπτωση που προκληθεί ατύχημα από οδηγό με αλβανική άδεια ικανότητας, ο ασφαλισμένος αποζημιώνει την ασφαλιστική εταιρία λόγω παραβίασης όρου του ασφαλιστηρίου περί οδήγησης του αυτοκινήτου από οδηγό που στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης.